Vyhláška č. 392/2023 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

Organizátor: 
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Dates: 
nedeľa, 15. október 2023 - 23:30

Vyhláška č. 392/2023 o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia prináša územnoplánovacie podklady:
§ 3 Územnotechnické podklady: údaje z informačného systému, údaje o sociálnoo-ekonomickej štruktúre v území, údaje o ŽP, údaje o doprave a inžinierskych sieťach a
iné údaje a výsledky prieskumov v území.
§4 Územné štúdie:
územnoplánovacia štúdia,
krajinnoplánovacia štúdia
urbanistická štúdia
odvetvová štúdia
štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry
štúdia rozvoja technickej infraštruktúry

Vyhlášku nájdete na stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/392/vyhlasene_znenie....

Adresa: 

Lakeside Park, 831 04 Bratislava