Predstavujeme ZUUPS

Informácia o ZUUPS

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS) bolo založené v roku 1992. Jeho predsedami boli také osobnosti, ako napr. pán ing.arch. Arnošt Mitske, pán doktor Juraj Silvan, pán Ing.arch. Peter Beňuška... Združenie je dobrovoľná, nezávislá, spoločenská organizácia. Je organizačnou zložkou Spolku architektov Slovenska, vystupuje však samostatne a pod vlastným názvom. Vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, k štátnej správe a miestnej samospráve plní funkciu odborného zázemia, schopného prispievať k objektivite rozhodovania a riadenia územného rozvoja. ZUUPS sa podieľa na rozvoji kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, koncepčných a projektových činností, riadenia a výkonných činností v oblasti priestorového, územného plánovania, tvorby krajiny, tvorby a rozvoja ľudských sídiel apod.
Poslaním ZUUPS je
- ovplyvňovať kvalitu urbanistických koncepcií, ktoré sa premietnu do nástrojov územného plánovania a prostredníctvom nich sa vytvárajú podmienky pre optimálny vývoj sídiel, pre rozvoj územia, harmonické usporiadanie územia, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva a podporu ekologickej rovnováhy apod.
- ovplyvňovať kvalitu sociálnych, ekonomických, ekologických, environmentálnych, vedecko-technických programov, krajinárskych koncepcií, urbanistických súborov, architektonických a inžinierskych diel apod.
Súčasná činnosť Združenia je zameraná na:
- rehabilitáciu a účinné uplatnenie urbanizmu, priestorového a územného plánovania v kontexte celkového územného rozvoja spoločnosti,
- na ovplyvňovanie tvorby dlhodobej stratégie rozvoja sociálno-ekonomických, ekologických a urbanistických štruktúr Slovenska s cieľom harmonizácie zámerov a rozvojových programov
- v spolupráci s inými partnermi na prípravu legislatívnych a iných nástrojov a opatrení súvisiacich s rozvojom a reguláciou území, a to uplatnením synergie odborníkov jednotlivých profesií
- podporu interdisciplinárneho myslenia,
- spoluprácu pri rozvíjaní nových smerov urbanizmu, priestorového a územného plánovania,
- expertnú a konzultačnú činnosť,
- spolkovú odborno-spoločenskú a sociálno-podpornú činnosť,
- osvetovú, popularizačnú a publikačnú činnosť,
- spoluprácu so zahraničnými organizáciami a odborníkmi, účasť na medzinárodných podujatiach a členstvo v medzinárodných organizáciách,
- zvýšenie odbornej úrovne v spolupráci s vedecko-výskumnými a vzdelávacími pracoviskami.

Už pri vzniku ZUUPS sa kládol dôraz na multiprofesnosť, na kvalitu prostredia, harmonický rozvoj i na tvorbu krajiny apod. Tieto princípy by sme chceli podporovať i naďalej, a to i v spolupráci s príslušnými ministerstvami. Na pôde Spolu architektov Slovenska sa tak vytvorila platforma na interdisciplinárne odborné diskusie o kvalite života, kvalite prostredia, o kontinuite rozvoja, o hodnote územia, o urbanizácii, o plánovaní, o stratégiách, o legislatíve, rozhodovacích procesoch apod. Členom ZUUPS nie je ľahostajná súčasná situácia v urbanizačnom procese, preto sa snažíme o spoluprácu s rôznymi rezortmi (okrem MDVRR SR, tiež s MŽP SR, s MKSR, s MPRVSR), organizáciami (SKA – Slovenská komora architektov, URBIONom, K8, STU, SPU, SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov ai.) a nadviazali sme tiež spoluprácu s Výborom ŽP a pôdohospodárstva pri NR SR i s médiami. Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme najmä s AUUP (Asociace pro urbanizmus a územní plánování) a ECTP (The European Council of Spatial Planners *). Na pôde ZUUPS sa stretávajú najmä architekti – urbanisti z praxe, z akademickej pôdy, ale aj zo štátnych inštitúcií, ďalej dopravní inžinieri, stavební inžinieri, krajinní architekti, apod. Občas máme možnosť privítať i zaujímavého zahraničného hosťa (Anglicko, ČR, Francúzsko...). Členmi ZUUPS môžu byť členovia Spolku architektov Slovenska, ale i iné profesie, nečlenovia SAS. Členom ZUUPS sa záujmeca stáva po zaplatení členského poplatku.
Radi uvítame nových členov ZUUPS. Radi by sme prizvali i ďalšie profesie do ZUUPS, aby sme mohli naplniť náš najväčší cieľ: medziprofesné diskusie a nadrezortné vnímanie územia.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok.