Valné zhromaždenie ECTP Atény 2021

ECTP-CEU (Európska rada priestorových plánovačov) bola založená v r. 1985 a dnes zastrešuje 28 inštitúcií pôsobiacich v oblasti priestorového plánovania z 24 európskych krajín. Ako nezisková organizácia zabezpečuje pre svojich členov spoločný rámec v oblasti priestorového plánovania za účelom zvýšenia povedomia, rozpoznania dôležitej spoločenskej úlohy, či zdieľania dobrých príkladov urbanistických riešení a rozvoja miest. Zabezpečuje priebežné zvyšovanie profesného rozvoja, etiky, profesionálnej zodpovednosti a vzdelávania.
Za Slovenskú republiku je členom ECTP-CEU Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska.
Valné zhromaždenie býva spojené s konferenciou k aktuálnym otázkam, ktorých tému pripravuje hostiteľská krajina, kde sa zhromaždenie koná. Po dvoch rokoch, kedy sa tieto zhromaždenia konali len online, sa európski plánovači stretli na hybridnom podujatí (online aj prezenčne) v Aténach.
Valné zhromaždenie sa riadi programom navrhnutým výkonným orgánom (Executive committee), v ktorom medzi prvé body patrili správy z pracovných skupín venujúcich sa téme migrácie aj jej dopadov na rozvoj miest. Ďalej príprava Bienále a cien udeľovaných v súťaži ECTP. Do tejto súťaže postupujú aj územný plánovači a urbanisti zo Slovenska, ktorí sú ocenení v súťaži Cena ZUUPS (Cena za urbanizmus). Túto cenu naše Združenie priebežne vyhlasuje každé dva roky so striedavou účasťou, ktorá má však stúpajúcu tendenciu.
Medzi agendu ECTP patrí aj aktivita Young planners, teda platforma, ktorá dáva priestor mladým študentom urbanizmu a priestorového plánovania predstaviť svoj názor na workshopoch s určenou témou. Tou poslednou bol New Bauhaus a výsledky workshopov boli prezentované na začiatku druhého dňa valného zhromaždenia. Za ZUUPS veríme, že sa v blízkej budúcnosti týchto workshopov zúčastnia aj študenti zo slovenských škôl.
Činnosťou ECTP je príprava a vydávanie manifestov, ktoré sú rámcovou metodickou príručkou pre aplikovanie a adaptovanie v jednotlivých krajinách a spolupráca na EU Urban Agenda a EU Territorial Agenda. Bližšie informácie to týchto aktivitách je možné nájsť na príslušných webových stránkach.
Medzi zaujímavé informácie patria aj bilaterálne stretnutia členov, ako napríklad dohoda medzi Írskom a Francúzskom v oblasti vzdelávania plánovačov a vzájomného uznávania vzdelania ako aj profesie, či výmena skúseností medzi Českou republikou (AUUP) a Belgickým kráľovstvom (VRP).
Zhromaždenie následne odsúhlasilo jarné stretnutie v nórskom Bergene a na podnet nášho Združenia privítame európskych plánovačov na jeseň 2022 v Bratislave.
Posledným bodom, a nemenej dôležitým, bola nová voľba Executive Committee, nakoľko štvorročné volebné obdobie tej predchádzajúcej sa skončilo. Po zaujímavej debate bola nakoniec zvolená osem členná komisia. Nová komisia navrhla funkcionárov a tí boli zvolení do nových funkcií hlasovaním celého valného zhromaždenia. Nové zloženie riadiaceho orgánu ECTP bude teda fungovať v zložení:
Janet Askew (GBR) – president of ECTP - prezidentka
Markus HEDORFER (ITA) – vicepresident of ECTP - viceprezident
Chantal GUILLET (FRA) – secretary general – generálny tajomník
Gerhard VITTINGHOFF (AUT) – treasurer – pokladník
A členovia:
Martin Baloga (SVK)
Kent DAGSLAND HAKULL (NOR)
Vladan DJOKIC (SRB)
Catherine VILQUIN (BEL)
Zvolenému vedeniu ECTP blahoželáme a prajeme veľa úspechov.