Mobilita a logistika v mestách a regiónoch budúcnosti

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v tomto roku sa bude konať jubilejný medzinárodný seminár „XX. Dopravnoinžinierske dni“ v Mikulove, na južnej Morave, v dňoch 29.-30.5.2019, organizovaný pod záštitou Českej silniční společnosti, Brněnských komunikací a.s., Dopravního podniku města Brna a.s. a Slovenskej cestnej spoločnosti.

Témou jubilejného seminára je „MOBILITA A LOGISTIKA V MESTÁCH A REGIONOCH BUDÚCNOSTI“.

Podrobnejšie sú jednotlivé témy uvedené nižšie. Odrážajú naliehavé otázky pre riešenie súčasného stavu v doprave, ako aj požiadavky na riešenie výziev, akcelerovaných prenikaním nových informačných technológií do premiestňovacích, prepravných a dopravných procesov v území.

Sme presvedčení o tom, že aj na  Vás, ako odborníkov, tieto výzvy doliehajú a snažíte sa ich úspešne riešiť. Nadchádzajúci  jubilejný medzinárodný seminár „XX. Dopravnoinžinierske dni Mikulov 2019“ ponúka vhodnú príležitosť na zverejnenie akútnych problémov, priestor na výmenu informácií a námetov pre úspešné riešenia mobility a logistiky v mestách a regiónoch.

Ak Vás oslovili prekladané témy, zašlite nám prosím názov Vášho príspevku, s menami autorov a stručnou  anotáciou, do 25.1.2019 na adresu: bystrik.bezak@stuba.sk

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť na seminári, so želaním dobrých podnetov a mnoho úspechov v tomto roku,

Bystrík Bezák
za prípravný výbor seminára

Kontakt:
Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD.
emeritný profesor
Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
SK-810 05 Bratislava
tel.: 02 59274357
e-mail: bystrik.bezak@stuba.sk
https://www.stuba.sk

XX. DID Mikulov 2019 - Témy:

MOBILITA A LOGISTIKA V MESTÁCH A REGIONOCH BUDÚCNOSTI

• Vývoj chytrej mobility v SMART CITIES, REGIONS
• Digitalizácia, robotizácia
• Trend využitia big dat
• mobilita ako služba (MaaS)
• Multimodalita dopravy
• Modelovánie dopravy a simulácie
• Parametre ovplyvňujúce rozhodovanieí o službe mobility
• Vplyv urbanizmu na chytrú mobilitu
• City logistika
• Nové dopravné prostriedky
• e-Mobilita
• Autonómna mobilita
• Management dopravy v mestách
• Kooperativne inteligentné dopravné systémy
• Zdielaná ekonomika v doprave