Jarné zasadnutie AUUP.cz

Jarný seminár 2018 AUÚP ČR sa uskutočnil vo veľkej sále zámku mesta Mikulov. Okrem členskej schôdze ktorá riešila niektoré administratívne otázky fungovania asociácie (napr, úprava stanov vo veci uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, výška členského a pod.) bol súčasťou dvojdňového programu aj tradičný odborný seminár. Jeho témou bola problematika krajiny v územnom plánovaní v 21. storočí. S prednáškami vystúpili pozvaní odborníci z oblasti urbanizmu a územného plánovania, ochrany krajiny a prírody, legislatívne otázky priblížili zástupcovia príslušného ministerstva. Ako modelové územie bol predstavený Juhomoravský kraj. Zo zahraničia vystúpil člen ZUÚP a súčasne aj člen AUÚP prof. Kováč, ktorý priblížil súčasné legislatívne rámce problematiky v SR a ich aplikáciu v jednotlivých plánovacích dimenziách (KURS, región, obec, zóna) ako aj prípravu nového zákona o ÚP s priemetom na krajinu.  Zvláštnu pozornosť vyvolal retrospektívny pohľad na problematiku krajiny v urbanistickej a územnoplánovacej praxi na ukážkach starších rajónových plánov pre Vysoké Tatry a Štrbské pleso. Prednášku prof. Kováč  ilustroval  s veľkým ohlasom prijatými krajinárskymi kresbami doc. ing. arch Milana Kodoňa, ktorého odbornému odkazu svoje vystúpenie venoval.

Seminár priniesol jednoznačný záver potreby prehĺbenia problematiky krajiny v urbanizme a územnom plánovaní najmä s ohľadom na elimináciu dôsledkov globálneho otepľovania, čo potvrdila aj panelová diskusia publika s prednášateľmi. Referáty budú publikované v zborníku AUÚP, ktorý tradične vydáva Ústav územního rozvoje v Brne.

V úvode druhého dňa ing.arch. V. Řezáč  z FA ČVUT predstavil výsledky medzinárodnej urbanistickej študentskej súťaže architektonických škôl o najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti urbanizmu. Víťaznú prácu s názvom "Miletička - stretneme sa pri komíne"  predstavili študentky FA STU v Bratislave Bc. Lenka Gallo a Bc. Na­tá­lia Filová, ktoré ju spracovali v 1.r. inž. štúdia v rámci urbanistického ateliéru na Ústave urbanizmu pod vedením doc. ing.arch. A. Sopirovej, PhD. Víťaznú prácu a vystúpenie autoriek stručne skomentoval aj člen poroty doc. Ing.arch. J. Mužík, PhD.

Bohumil Kováč