Verejná anonymná urbanistická súťaž návrhov „Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom“

Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení Mestského úradu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje ku dňu 30. 06. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh koncepcie Územného plánu mesta ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119 - 125 zákona), vyhlášky č. 157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.

Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom. Účelom tejto súťaže je získanie najlepšieho urbanistického návrhu usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, získanie najlepších podnetov pre metodiku územného plánu a získanie spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov - bližšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach.

Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona č.343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný k podaniu ponuky na spracovanie ÚPN. V prípade viacerých víťazných návrhov sa vyhlasovateľ zaväzuje rokovať so všetkými účastníkmi, ktorých návrhy boli porotou vybrané ako víťazné (§81 písm. h) zákona).

V súťaži budú udelené víťaznému návrhu, alebo víťazným návrhom, ktoré sa v zmysle §124 zákona č. 343/2015 Z. z umiestnili na prvom mieste v hodnotení poroty, alebo návrhom, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste ceny podľa bodu 16. súťažných podmienok.

Termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 10. 10. 2017 do 14.00 hod a to ako pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania, tak pre prípad poštovej prepravy. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina doručenia zásielky sekretárovi súťaže alebo ním poverenej osobe do budovy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, na internetových stránkach SKA - www.komarch.sk na internetovej stránke Mesta Dubnica nad Váhom - www.dubnica.sk a na internetovej stránke www.archinfo.sk.

Urbanistická súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov dňa 27. 06. 2017 - Overenie č.: KA-338/2017.

Ing. Juraj Híreš

 

Viac info