Súťaž Luník IX

        MČ Luník IX prechádza výraznou urbanistickou transformáciou, kde sa podstatne mení charakter tohto obytného súboru. Bytový fond sídliska sa búraním bytových domov zredukoval približne na polovicu oproti pôvodnému stavu. Zároveň juhovýchodne od sídliska vznikla ilegálna osada „Mašličkovo“, ktorú založili obyvatelia z asanovaných bytových domov. Na sídlisku je akútne potrebné vyriešiť problém bytovej otázky a to nie len jednorazovou výstavbou nových nájomných bytov pre obyvateľov sídliska, ale najmä novým invenčným, udržateľným riešením, ktoré nasmeruje Luník IX k vyššej kvalite bývania a bude pozitívne vplývať na spôsob života jeho obyvateľov. 

Najdôležitejším cieľom súťaže je preto odštartovať odbornú diskusiu s cieľom nájsť také komplexné riešenie rómskej otázky pre Luník IX, ktoré by časom kvalitatívne pretranformovalo sídlisko na úroveň akéhokoľvek iného sídliska. Rovnako dôležité je motivovať k zmene v postoji obyvateľov mesta Košice, organizácií a inštitúcií voči obyvateľom Luníka IX. 

Aktuálne sú evidované dva investičné zámery na sídlisku. Mestská časť Luník IX má záujem o výstavbu dvojpodlažných bytových domov nižšieho štandardu a Mesto Košice v spolupráci s ETP Slovensko plánuje  podporiť a poskytnúť  pomoc individuálnym stavebníkom. Vzhľadom k významným zmenám v urbanistickej štruktúre, ktoré na Luníku IX prebiehajú, ako aj k plánovaným investičným aktivitám je potrebné skoordinovať tieto aktivity a overiť  možnosti ich vzájomného fungovania s už existujúcimi prevádzkami.

 

V súčasnosti Mestská časť nedisponuje žiadnou urbanistickou štúdiou, ktorá by komplexne riešila budúci stavebný rozvoj na sídlisku. Preto sa mesto rozhodlo vyhlásiť verejnú súťaž v ktorej budú architekti hľadať najoptimálnejšie ideové urbanistické riešenie celého územia Luníka IX a inovatívne architektonické riešenie objektu na bývanie.

 

Základné termíny:

Dátum vyhlásenia súťaže:                       26.4.2017
Obhliadka riešeného územia:                  2.6.2017
Lehota na registráciu do súťaže:             19.6.2017
Termín odovzdania návrhov:                   13.7. 2017

 

Viac info:

http://www.kosice.sk/article.php?id=19191