Za prof. Ing.arch. Jánom Kavanom, PhD.

Obec architektov a urbanistov zaskočila smutná správa, že jeden z dlhoročných vysokoškolských učiteľov – architekt a urbanista, profesor Ján Kavan, významný pokračovateľ ale aj odovzdávateľ štafety diela prof. Emanuela Hrušku, dňa 24.marca 2017 zomrel.
 
Narodil sa 31.7.1934 v obci Mříčná v okr. Semily (ČR). Štúdium architektúry absolvoval v r.1959 na FAPS SVŠT v Bratislave. Od ukončenia štúdií pôsobil Na Katedre urbanizmu a územného plánovania postupne na FAPS, SvF a FA SVŠT a neskôr FA STU v Bratislave na Katedre urbanisticko-architektonických súborov, kde pôsobil až do r.2002. V roku 1962 obhájením práce „Urbanistické problémy mestského centra“ sa stal kandidátom technických vied (CSc.), v roku 1979 habilitoval prácou „Priemet integračných úloh do formovania ťažiska urbánnej štruktúry“. V r. 1985-90 bol prodekanom FA. Profesorom v odbore urbanizmus sa stal v r. 1991, inauguračná prednáška mala tému „Vzťah monofunkčnosti a polyfunkčnosti v urbanistickej štruktúre“. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť predstavuje cca 60 titulov, venoval sa najmä otázkam tvorby zonálnych štruktúr. S F.Trnkusom vydal skriptá „Urbanistická tvorba - metodické a grafické postupy ateliérovej práce“ a učebnicu „Urbanistický priestor-grafické spôsoby zobrazovania“. Nielen aktuálni študenti, ale aj urbanistická prax používala jeho skriptá Zonálne štruktúry.
Bol autorom alebo spoluautorom cca 35 súťažných návrhov a 50 urbanistických štúdií. Spolu s T.Alexym a F.Trnkusom tvorili úspešný team v pedagogickej, vedeckej a tvorivej oblasti.Boli úspešní v medzinárodných (1967 Petržalka, ex aequo 3.cena najvyššia; 1971 Viedeň južné mesto 2. cena) a domácich urbanistických súťažiach (napr. 1966 centrum Ostrava-Poruba; 1974 Trnava-Hlboká, 1978 centrum Bratislavy 2.cena najvyššia). Významné sú realizácia sídliska Trnava-Hlboká, sídliska a centra v Považskej Bystrici, prestavba centra Púchova, návrhy verejných priestorov pre St. Ľubovňu a R.Sobotu, súbor štúdií venovaných rozvoju vnútornej štruktúry Bratislavy, štúdie pre Petržalku, Olympijské centrum Poprad a mnoho ďalších. 
Za urbanistickú tvorbu je spolunositeľom Ceny D. Jurkoviča (1973). Generácie študentov spomínajú na prof. Kavana ako na vysokoškolského učiteľa telom aj dušou, na jeho vysoké profesionálne kvality, excelentný ľudský prístup a etiku, ktorý ale vyžadoval najvyššie nároky. Česť jeho pamiatke ktorá aj vďaka jeho dielu bude v nás pretrvávať.
 
Bohumil Kováč