Výstup z Rady ZUUPS 7.11.2016

Na svojom stretnutí dňa 7.11. sa Rada ZUUPS uzniesla na nasleodvných bodoch:

  • Poverenie vedením združenia

Súčasný predseda Ing. arch. Peter Valkovič sa vzdal predsedníctva a dočasne poveril vedením ZUUPS Ing. arch. Martin Balogu, PhD. do nových volieb rady ZUUPS.

  • Stanovenie platformy škola-mdvrr-zuups 

Zástupcovia MDVRR a STU sa dohodli so ZUUPS na vytvorenie spoločnej platformy na koordináciu v oblasti vzdelávania, postgraduálneho vzdelávania a vykonávania profesie v oblasti prietsorového a územného plánovania. Zástupcovia poverení jednotlivými inštitúciami sa stretnú na spoločnom rokovaní. 

  • Cena za urbanizmus /cena zuups – názov, vyhlásenie súťaže

Rada ZUUPS navrhla preveriť možnosť nového názvu ceny ZUUPS a prípravu vyhlásenia nového ročníka so zverejnením tém. Tomuto bodu sa bude bližšie venovať najbližšie rokovanie.

  • Preklad chariet 

Zástupcovia MDVRR preveria možnosť prekladu jednotlivých chariet pripravených ECTP do slovenčiny. 

Charty v pôvodnom znení je možné nájsť na stránke ectp: http://www.ectp-ceu.eu/

  • Téma na konferenciu LandUrbia 2017

Na najbližšom stretnutí rady jednotlivý členovia prednesú návrhy na tému konferencie Land-Urbia 2017 a prípadné možnosti realiácie konferencie.