Závery Land-Urbia 2014

Organizátori konferencie s medzinárodnou účasťou Land-Urbia 2014 predstavujú širokej odbornej i laickej verejnosti záujem Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS) podieľať sa na programoch a projektoch prispievajúcich ku kontinuálnemu rozvoju urbanizovaných území i krajiny, vrátane verejných priestorov a priestranstiev, pri zachovaní a rešpektovaní ich identity, ale aj pri hľadaní a tvorbe novej identity, prostredníctvom nasledujúcich záverov

 • problematiku verejných priestorov a priestranstiev, vrátane zachovávania a rozvíjania ich historickej identity, ale aj hľadania a tvorby novej identity, je potrebné riešiť najmä v podrobných územnoplánovacích dokumentáciách, v územných plánoch zón,
 • pre zachovanie a rozvoj verejných priestorov a priestranstiev je možné využívať aj špecifické strategické a rozvojové dokumenty, prierezové dokumentácie a materiály, plánovacie dokumenty nadrezortného a integratívneho charakteru, reflektujúce špecifické potreby a nároky konkrétnych priestorov a priestranstiev, sídiel a krajiny,
 • špecifické strategické a rozvojové dokumenty, prierezové dokumentácie a materiály riešiace zachovanie a rozvoj verejných priestorov a priestranstiev vrátane ich identity je možné využívať v sídlach, urbanizovaných územiach, ale aj v neurbanizovanej voľnej a nezastavanej krajine aj v obciach, ktoré nemajú územný plán obce,
 • za významný koncepčný podklad pre zachovávanie a rozvíjanie historickej identity verejných priestorov a priestranstiev je potrebné považovať aj identifikáciu „kultúrno-historických hodnôt a historických krajinných štruktúr“, ktoré je možné transformovať „na chránené územia, objekty a prvky lokálnej úrovne“ a následne ich premietať a riešiť v územných plánoch zón alebo v špecifických strategických a rozvojových dokumentoch,
 • pristupovať diferencovane k ochrane, rešpektovaniu a rozvoju „chránených území, objektov a prvkov lokálnej úrovne“, umožniť ich diferencovanú rekonštrukciu, regeneráciu, revitalizáciu a reanimáciu prostredníctvom novej funkčno-prevádzkovej náplne, zachovania hmotovo-priestorového prejavu s novými článkami, prvkami, interiérmi a pod.,
 • pri riešení zachovania, obnovy a rozvoja verejných priestorov a priestranstiev je potrebné uplatňovať princípy dlhodobej vývojovej kontinuity, t.j. dlhodobého obsahového, náplňového, funkčno-prevádzkového, hmotovo-priestorového, materiálového a iného vývoja verejných priestorov a priestranstiev s cieľom rešpektovania zachovanej historicky vyvinutej identity, ale aj hľadania a tvorby novej identity,
 • pri hľadaní a výbere spracovateľov územných plánov zón a špecifických rozvojových a strategických dokumentov neuplatňovať len kritérium najnižšej ponukovej ceny, ale využívať aj ďalšie dôležité kritériá, napr. referencie, skúsenosti, dosiahnuté výsledky a ďalšie, prípadne využívať formu súťaží návrhov,
 • pri navrhovaní a realizovaní verejných priestorov a priestranstiev klásť vysoké nároky na estetickú úroveň využívaných prvkov, mobilier, zeleň, stavby a ďalšie, vzhľadom na skutočnosť, že každodenný kontakt s estetickými prvkami v hodnotnom prostredí môže pozitívne ovplyvňovať psychiku človeka a môže podporovať jeho kultúrne a spoločenské prejavy,
 • pri realizácii úprav verejných priestorov a priestranstiev dôsledne rešpektovať navrhnuté a odsúhlasené projektové riešenia, vrátane dodržiavania kvality navrhnutých a realizovaných prvkov a materiálov – v žiadnom prípade nepripúšťať zmeny navrhnutých projektových riešení smerujúce k znižovaniu kvality použitých prvkov a materiálov,
 • hľadať, vytvárať a rozvíjať vhodné možnosti a podmienky pre spoluprácu mestských a obecných samospráv s investormi a developermi, ktorí pri realizovaní svojich vlastných investičných zámerov majú záujem zvýšiť kvalitu existujúceho nadväzujúceho alebo susediaceho verejného priestoru či priestranstva, resp. prispieť k vytvoreniu nového verejného priestoru alebo priestranstva,
 • čeliť extenzívnemu rozrastaniu ľudských sídiel do voľnej krajiny, najmä prostredníctvom obmedzovania neopodstatnenej a neodôvodnenej výstavby rodinných domov v neurbanizovanej krajine,
 • pri regenerácii sídiel a revitalizácii krajiny je potrebné klásť zvýšený dôraz na zlepšenie využívania dažďových vôd v krajine, vrátane potreby zvyšovania podielu vegetačného krytu, čo môže mať významne pozitívny vplyv na obnovu klimatických a ekosystémových funkcií krajiny,
 • v mestách i v dedinách je potrebné navrhovať a realizovať opatrenia, ktoré budú podporovať adaptabilitu územia na klimatické zmeny, zvyšovať podiel zelene v území, potrebné je aj centralizovať plochy s pokryvnosťou korunami stromov nad 60 % plochy územia,

 

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS)

 • podporuje zriaďovanie poradenských a metodických inštitúcií a organizácií pre tvorbu stratégií, koncepcií, územných plánov, špecifických strategických a rozvojových dokumentov, prierezových dokumentácií a materiálov, plánovacích dokumentov nadrezortného a integratívneho charakteru, „inštitútov, resp. útvarov hlavných architektov“ pre mestá a dediny, ale aj pre regióny či mikroregióny,
 • podporuje spoluprácu rezortov, odborných inštitúcií, odborných združení, mimovládnych organizácií a spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska,
 • ponúka spoluprácu a pomoc pri organizovaní osvetových a vzdelávacích podujatí, konzultácií, ale aj účasť na vzdelávacích a poradenských programoch, ktoré budú venované kontinuálnemu rozvoju urbanizovaných území i krajiny, vrátane verejných priestorov a priestranstiev, pri zachovaní a rešpektovaní ich historickej identity, ale aj pri hľadaní a tvorbe novej identity,
Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Závery na stiahnutie139.3 KB