Jarné Valné zhromaždenie ECTP-CEU 2024

Dňa 21. apríla 2024 sa uskutočnilo jarné všeobecné zhromaždenie Európskej rady urbanistov (ECTP-CEU) v Neapole, Taliansko, v priestoroch komplexu Neapolskej univerzity – Fakulty architektúry. Súčasťou programu bolo aj 14. Bienále európskych miest a urbanistov, ktoré sa konalo od 22. do 24. apríla 2024.
Zhromaždenie bolo zamerané na administratívne záležitosti a politiky ECTP-CEU. Prezident Markus Hedorfer privítal účastníkov a prešlo sa k schvaľovaniu minút z posledného zhromaždenia v Gdansku. Následne Henk van der Kamp predložil správu o činnostiach výkonného výboru od jesene 2023 a pokračovalo sa finančnou správou, ktorú predniesol pokladník Gerhard Vittinghoff.
Diskutovalo sa aj o nových členských aplikáciách a zastúpení ECTP-CEU na medzinárodných fórach, vrátane spolupráce s Čínou a Davos Baukultur Alliance. Joris Scheers prezentoval zastúpenie na úrovni EÚ, Luc-Émile Bouche-Florin informoval o zastúpení pri Rade Európy.
V druhej časti programu sa predstavili projekty a politiky ECTP-CEU. Prediskutované boli iniciatívy ako "Restart Ukrajina" a aktualizácia webstránky. Taktiež sa prediskutovali komunikačné stratégie a newsletter, ktorý má na starosti Kent Geirmund Dagsland Håkull, ako aj výsledky pracovnej skupiny Value for Money.
Súčasťou bol aj tradičný workshop o plánovaní v praxi.

Poznámky k jednotlivým bodom valného zhromaždenia:
Bod 5 – Správa o práci ExCo
Správa generálneho tajomníka pre všeobecné zhromaždenie ECTP-CEU v Neapole z 21. apríla 2024 zhrňuje činnosti Výkonného výboru (ExCo) od posledného všeobecného zhromaždenia v Gdaňsku. Odvtedy sa ExCo stretlo trikrát, pričom schválené zápisnice sú súčasťou prílohy. Bol uzavretý kontrakt s parížskou spoločnosťou na vývoj webových stránok Concilium na aktualizáciu webového sídla a archívy budú preskúmané pracovnou skupinou, ktorá rozhodne, ktoré dokumenty sa zachovajú. Nové mandáty pre zastupovanie organizácie na externých fórach boli oznámené a sú uvedené podľa priorít. Pre aplikáciu ESPON nebol prijatý žiaden návrh, takže ESPON prejde na vyjednávací postup s potenciálnymi poskytovateľmi služieb. Plánované je jesenné všeobecné zhromaždenie v Bilbau, Španielsko, spolu s Európskymi plánovacími cenami ECTP-CEU, pričom dátum ešte nebol potvrdený. Irský plánovací inštitút prejavil záujem o usporiadanie všeobecného zhromaždenia v roku 2025 v Dubline. Predstavuje sa tiež nová stratégia pre spravovanie informačných bulletinov, ktorá čaká na prechod na nové webové sídlo, aby sa obsah v bulletine mohol prepojiť s obsahom na webovom sídle. ExCo pripravilo návrh memoranda o porozumení na schválenie generálnym zhromaždením v súvislosti s kolaboráciou s Čínou a diskutovalo o nákladoch na administratívu a správu.

Bod 6 Financie
Predstavený rozpočet a správa o stave financií bola schválená.

Bod 8.1.
Fórum odborníkov na obydlia (HPF) – Cesta k zotaveniu – Správa o pokroku
Táto správa diskutuje o pokroku pri implementácii Cesty k zotaveniu HPF, ktorá bola spustená na Svetovom urbánnom fóre v roku 2022. Kľúčové iniciatívy zahŕňajú prípravu Medzinárodnej participatívnej charty na zlepšenie zapojenia komunít do plánovania, podporované rôznymi globálnymi partnermi, a snahy o zlepšenie národného monitorovania Novej urbanistickej agendy. Správa vyzýva na schválenie dosiahnutého pokroku a predložených návrhov dokumentov v prílohách.

Bod 8.4 Memorandum o porozumení medzi ECTP-CEU a Zhejiangskou univerzitou
Toto memorandum ustanovuje spoluprácu medzi ECTP-CEU a Inštitútom pre urbanistiku a vidiecke plánovanie Zhejiangskej univerzity (ZUP), s cieľom zlepšiť porozumenie európskych plánovacích politík v Číne. ZUP bude hostiť prvú reprezentatívnu kanceláriu ECTP-CEU v Ázii, čo uľahčí rôzne spolupracujúce aktivity vrátane vzdelávacích výmenných pobytov, technickej pomoci a zdieľania informácií. Dohoda je nastavená na trojročné obdobie s ustanoveniami o predĺžení. Memorandum však nie je len o Číne, ale rozšírení spolupráce ECTP-CEU s inými krajinami a organizáciami vo svete. Nakoľko ide o kontroverznú spoluprácu v očiach niektorých členov najmä v súvislosti so stavom demokracie a ľudských práv v Číne, tak sa o memorande hlasovalo a bolo prijaté s tým, že plánovači nereprezentuj a netlmočia názory politikov a vlád jednotlivých krajín, ale zabezpečujú dlhodobo udržateľný rozvoj a spoluprácu vo svete.

Bod 8.5 Davos Baukultur
Správa pokrýva aktivity Davos Baukultur Alliance (DBA) a jej pracovných skupín, najmä tých, ktoré sa zaoberajú udržateľnosťou a cirkularitou. Kľúčové diskusie zahŕňajú integráciu plánovania vo včasných fázach projektov a propagáciu udržateľných praktík po celej Európe. Správa uvádza návrhy na budúce aktivity DBA a zdôrazňuje úlohu ECTP-CEU pri poskytovaní vstupov pre udržateľné urbanistické plánovanie.

Bod 9 Jesenné všeobecné zhromaždenie 2024 a ECTP-CEU Awards a Young Planners:
Jesenné všeobecné zhromaždenie 2024, ktoré sa bude konať v Bilbau v Španielsku v spojení s Európskymi urbanistickými a regionálnymi plánovacími cenami a workshopom pre mladých plánovačov. Diskutuje o procese prihlášok, výbere Bilbaa ako hostiteľského mesta a logistických úpravách pre podujatia.
Na základe rozhodnutia ExCo na jesennom GA v Bilbau oceňovanie nebude, posúva sa na jar 2025. Výzva na Young planners bude publikovaná do leta 2024.

Bod 11.1 WG Restart Ukraine
Pracovná skupina nefunguje v predchádzajúcej forme, ale pracuje na týchto témach v iných skupinách. Sú pracovné stretnutia so zástupcami ukrajiny, najmä za účelom prestavby, respektíve znova postavenia miest pripravujú nový stavebný zákon. Ukrajina je otvorená spolupráce pri príprave legislatívy.

Bod 11.2 WG Webová stránka
Proces výberu a uzatvárania zmlúv pre aktualizáciu webovej stránky ECTP-CEU, vrátane hodnotenia návrhov od rôznych dodávateľov a konečného výberu dodávateľa. Plánovanie a počiatočné kroky obnovy webovej stránky, zamerané na zlepšenie funkčnosti a súladu obsahu s potrebami ECTP-CEU.

Bod 11. 3 WG Komunikácia a Newsletter
Pracovná skupina navrhuje zlepšenia v stratégiách komunikácie pre ECTP-CEU, vrátane vývoja nových šablón PowerPoint pre všeobecné zhromaždenia a plán na zlepšené newslettre po aktualizácii webovej stránky. Stratégia sa zameriava na lepšie zapojenie členov prostredníctvom štruktúrovaných aktualizácií a zdieľania informácií z iných organizácií, keď bude nová webová stránka funkčná.

Bod 11.5 WG Value for Money
Pracovná skupina „Value for Money“ sa zaoberá hodnotením efektivity a eficacity plánovacích procesov a nástrojov v urbanistickom sektore. Ciele tejto skupiny zahŕňajú:
1. Definícia pozície a úlohy urbanistu:Skupina sa snaží jasne definovať pozíciu a úlohy urbanistov v rámci odvetvia s cieľom lepšie viesť budúcich profesionálov.
2. Zosúladenie vzdelávania: Dôraz je kladený na potrebu zosúladenia vzdelávacích požiadaviek a vytvorenie štandardizovaného rámca vedomostí, ktorý je považovaný za nevyhnutný pre efektívne plánovanie, zabezpečujúce kvalitu a prispievajúce k udržateľnému ekonomickému a sociálnemu rozvoju.
3. Najlepšie postupy a nástroje: Skupina sa zameriava na vyhľadávanie najlepších postupov, nástrojov a plánov, ktoré pomáhajú mestám pracovať efektívnejšie s ekonomickými výhodami. Cieľom je využiť sieť európskych a globálnych urbanistov pre tento účel.
Skupina sa zaviazala, že členstvo v ECTP-CEU bude predstavovať symbol excelentnosti, ktorý presahuje prestíž a je svedectvom odhodlania poskytovať členom potrebné nástroje a vedomosti na efektívnejšie vykonávanie ich profesie. Cieľom je posilniť urbanistov, aby vytvárali lepšie a udržateľnejšie plány prispievajúce k dlhodobému rozvoju. Skupina tiež plánuje vyvinúť komplexný dotazník pre členov, aby identifikovala konkrétne otázky a požiadavky, ktoré chcú riešiť, čo uľahčí cielené diskusie a efektívnejšie stratégie plánovania.
Bod 11.6 WG Professional recognition
Predmetom pracovnej skupiny a diskusie k práci skupiny bolo predovšetkým, aká je úloha plánovača, aké je jeho postavenie v jednotlivých krajinách. Či je to licencované povolenie a aké sú legislatívne požiadavky na povolanie plánovača. Diskutovalo sa o probléme veľkosti krajiny. Pretože v niektorých krajinách plánovač môže dostať viacero diplomov. V malých krajinách sa naopak plánovanie hlási málo záujemcov, pretože ide o príliš špecializované povolanie. Otázkou ostáva, či môžu plánovať aj ľudia, ktorí nie sú plánovači. Čo vyžaduje trh aká je požiadavka praxe na pozíciu plánovača? Môže to byť aj niečo iné ako to, čo by sme tam radi videli. Je potrebné zohľadniť aj nové prístupy v plánovaní. Kooperácia medzi praxou a akademickou obcou je veľmi dôležitá. Táto pracovná skupina bude zameraná na prieskum súčasnej situácie postavenia povolania plánovač.

PLANNING IN PRACTICE WORKSHOP
Odzneli tri prednášky:
1. Sofia Tsadari: Cultural Hidrant
2. Ken Hakull: Circularity in Planning
3. Catherine Vilquin: 3 loops in circular urbaninity
V týchto prednáškach odzneli ukážky a príklady a najmä otázky, čo znamená cirkulári ta v plánovaní, čiže znovu využitie územia. Boli zadefinované. 3. Základné princípy cirkulárnej urbani ty a to recyklovanie miest transformovania existujúcich miest a intenzifikovaná nie využívania miesto. Na základe týchto prednášok sa potom v jednotlivých skupinách diskutovalo o cirkulárnym plánovaní.
V týchto skupín sú nasledovné závery, pokiaľ nie je požiadavka, teda je dostatok priestoru pre ďalší rozvoj, tak nie je záujem o cirkulárny urbanizmus alebo znovu revitalizáciu existujúcich miest. Je potrebné stanoviť nejaké legislatívne z. Stimuly, ktoré by pomohli zadefinovať, že prestavba je ekonomicky efektívnejšia ako rozširovanie miesto nových sôch. Padla poznámka, že je potrebná flexibilita v plánovaní, pretože cirkulárny urbanizmus nie je možný v. Pevných alebo ťažko modifikovateľných plánoch. Cirkulárny urbanizmus sa dá definovať aj ako urbánny metabolizmus. Čiže Ďalšie čiže ako? Tok energie a materiálov je veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Výsledkom je často. Kontradikcia developmentu - teda stavia sa niečo iné, ako požaduje cirkulárny urbanizmus, čím vznikajú mestá duchov.
Celková cirkulárny urbanizmus sa dá chápať ako koncept pohybu, čiže cieľ kolári tá rovná sa flexibilita. Dôležité je plánovanie menej statických nemenných miest. Flexibilita v používaní rozličné používanie v rozličných časoch počas dňa, napríklad využívanie areálov škôl na športové aktivity popoludní.
Cirkulárny urbanizmus ale nie je v plánovaní nový pojem, pretože flexibilita v plánovaní je už dlhšie známym pojmom. O urbánnej cirkularite ako pojme, ktorý hovorí o flexibilite plánovania sa diskutovalo v súvislosti s pojmom cirkulárnej ekonomiky,

Zapísal Martin Baloga