Valné zhromaždenie - správa

Valné zhromaždenie sa konalo v zmysle plánu 26.10.2017 na SAS v Bratislave. Stretnutie otvoril predseda združenia, ktorý informoval o činnosti ZUUPS. K jednotlivým bodom následne podali správy a informovali aj ďalší členovia združenia. Správy z jednotlivých akcií si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Program a uznesenia VZ:

- Členstvo v ECTP - (správy z jarného a jesenného GA)
- Vydávanie stanovísk (informácia o stanovisku pre obec Lietavská Svinná - A. Dobrucká)
- Spolupráca na seminároch (KRI) - krátka informácia
- Účasť na seminároch Dynamický urbanizmus - Gdynia (M. Jerguš), Znečistené územia (J.Silvan)
- Cena ZUUPS 2018 (informácia o stave - viac v pripravovanom samostatnom článku po ukončení prihlasovania)

Voľba:
Nakoľko sa VZ zúčastnilo málo členov, VZ sa uznesielo na nasledovnom postupe:

Počas novembra zorganizovať 3 regionálne stretnutia spojené s diskusiou na aktuálnu tému, an ktorých sa zvolia vždy 4 členovia rady z príslušného regiónu.

V zmysle tohto uznesenia budeme o stretnutiach včas informovať.

Rôzne

V rôznom prebehla diskusia na témy:
- Príprava nového zákona
- Cena Emila Belluša 2017
- Architektonická politika SKA