Aktualizácia ÚPD výsledky seminára

Seminára sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, pracovníci úradov samosprávnych krajov, miest, obcí, developeri a spracovatelia územnoplánovacích dokumentácií a odborne spôsobilé osoby pre obstaranie ÚPD a ÚPP,

V prvej časti boli prednesené vyzvané príspevky (M.Baloga, B.Kováč, J.Suchánek, M. Špacír) ktoré načrtli témy na diskusiu.

Diskutujúci sa uzniesli na nasledovných záveroch:

Všeobecné odporúčania, ktoré je potrebné priebežne napĺňať:

 • Je potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti a samospráv o podstate územného plánovania, najmä formou vzdelávacích seminárov, populárnonáučných publikácií a vzdelávanie začať už na školách
 • Zrušenie URBIONU ako zastrešujúcej a metodickej organizácie sa negatívne prejavilo v  územnoplánovacej praxi, je potrebné zriadiť obdobnú organizáciu
 • Zvážiť podporu samosprávam, ktoré sa venujú proaktívne procesu plánovania (napríklad finančným ohodnotením, oficiálnym uznaním, zvýhodnením pri získavaní dotácií na úpd a pod.)

Odporúčania do pripravovanej legislatívy, dlhodobý charakter:

 • Obsah a spôsob obstarania územnoplánovacej dokumentácie je potrebné priblížiť európskym trendom
 • Flexibilita územného plánu je potrebná, ale nemá byť riešená zmenami územného plánu, ktoré môžu znevažovať vážnosť dokumentácie
 • Je potrebné spracovať metodiku pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a jej aktualizácie, z dôvodu zjednotenia vyjadrovania javov a činností v území a spôsobu ich regulácie

 

Odporúčania pre okamžité metodické usmernenie:

 • Súbežné obstaranie zmien a doplnkov nie je žiadúce, zmenu a doplnok je možné začať obstarávať až po ukončení predchádzajúceho procesu zmien a doplnkov, aby bola zachovaná kontinuita a jednoliatosť územnoplánovacej dokumentácie
 • Verejné prerokovanie návrhu územného plánu a zmien a doplnkov územného plánu je potrebné a malo by byť povinné. Z rovnakého dôvodu (predchádzanie nedorozumení vyplývajúcej z neinformovanosti) by malo byť schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie viacstupňové – 1. schválenie začatia obstarania, 2. schválenie vyhodnotenia pripomienok, 3. schválenie samotnej dokumentácie
 • Je potrebné usmerniť, akým spôsobom sa má vykonávať preskúmanie územného plánu
 • Pripomienkovať pri zmenách a doplnkoch je možné len predmet zmeny, počas pripomienkovania nie je možné rozšíriť predmet zmeny bez opätovného prerokovania

Na záver sa diskutujúci zhodli na podaní podnetu pre ministerstvo výstavby na vypracovanie metodického usmernenia a vyjadrili potrebu častejšieho stretávania sa.

 

Na základe podnetu zo seminára ministerstvo pripravuje metodické usmernenie pre spracovanie zmien a doplnkov. 

Z odpovede vyplýva, že:

 • paralelné spracovanie zmien a doplnkov na ten istý územný plán je v rozpore so zákonom a je možné obstarať len jednu zmenu a doplnok a až po ukončení procesu začať nové zmeny a doplnky
 • pre zabezpčenie spoluúčasti, informovania a zapájania verejnosti do plánovacieho procesu je potrebné zabezpečiť verejné prerokovanie návrhu ÚPD alebo zmien a doplnkov so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa, aj keď to zákon obligatórne nevyžaduje
 • preskúmanie územného plánu a spôsob preskúmania územného plánu je v kompetencii orgánu územného plánovania, ktorý ho má za povinnosť vykonať 
 • všetky pripomienky k zmenám a doplnkom aj pripomienky doktnutých orgánom štátnej správy môžu byť len v rozsahu zmien a doplnkov. Uplatnenie pripomienok nad rámec rozsahu zmien a doplnkov sa dohodne na opätovnom verejnom prerokovaní, alebo sa posunie do nových zmien a doplnkov.

Podnet a odpoveď Ministerstva dopravy a výstavby je k dispozícii na stiahnutie,

Na stiahnutie: 
AttachmentSize
PDF icon MDVSR odpoveď.pdf1.12 MB
PDF icon podnet.pdf138.42 KB