Usmernenie MDV SR

Organizátor: 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Termín : 
Friday, 11. January 2019 - 19:00

Milí  priatelia,  do pozornosti dávam

Metodické usmernenie MDV SR - Metodické usmernenie k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, viď príloha. Je dispozícii aj na web stránke ministerstva (druhé z hora):

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny

Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Výkladové stanovisko k platnosti vydaných súhlasov podľa ustanovení §13-15 zákona č.220/2004 Z.Z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (bolo nám doručené OÚ ŽA, odborom OP - pozemkový ref. dňa 03.01.2019) – je nutné ho rešpektovať pri tvorbe nových územných plánov obcí a miest pri vyhodnocovaní záberov PP.

Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Výkladové stanovisko k platnosti vydaných súhlasov podľa ustanovení §13-15 zákona č.220/2004 Z.Z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Je dispozícii aj na web stránke ministerstva (prvé z hora):

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny

Metodické usmernenie k obstarávaniu územného plánu zóny, ktoré  je zverejnené  na web stránke ministerstva s adresou - https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny

„Metodické usmernenie k príprave novej územnoplánovacej dokumentácie v prípade existencie schválenej územnoplánovacej dokumentácie“. Uvedené metodické usmernenie je zverejnené na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny